Your Web News in One Place

Help Webnuz

Referal links:

Sign up for GreenGeeks web hosting
September 22, 2022 05:26 pm GMT

Round() and fixed setprecision() functions

  • Raund() funksiyasi nima?

Elementar matematikada siz yaxlitlash degan tushunchani eshitgan bo'lsangiz kerak.Yaxlitlash yerik sonlar yoki sonning standard shaklidan uzoqroq bo'lgan shaklda berilgan sonlarni ixchamlab olish uchun ishlatiladi deyish mumkin.

Quyida round() funksiya ishlatilish sintaksisini ko'rib o'tamiz.

#include <iostream>#include <iomanip>#include <cmath>using namespace std;int main(){float son;cout<<"Sonni kiriting: ";cin>>son;cout<<"Natija: "<<round(son);return 0;  }Console:Sonni kiriting: 12.234234Natija: 12
  • fixed setprecision() functions funksiyasi nima?

Ushbu funksiya haqida qisqacha va elementar tushuntiradigan bo'lsam, Ushbu funksiya ham round() funksiyasi kabi yaxslitlash amalini bajaradi faqat ushbu funksiyani round() funksiyasidan farqi round() funksiyasi berilgan float yoki double tipidagi sonni integer tipiga o'zlashtirib beradi.fixed setprecision() funksiyasi esa sonning ma'lum bir qismini yaxlitlash imkonini yaratadi.

Quyida masala orqali tushuntirishga harakat qilaman.

#include <iostream>#include <iomanip>#include <cmath>using namespace std;int main() {  /* fixed<<setprecision() - yaxlitlash funksiyasibo'lib quyida berilgan masala orqali qanday ishlashi haqida qisqacha tushuncha beraman.Nega pastdagi misolda 2 soni yozilgan desak ushbuqavslar ichiga yozilgan sonning butun ishorasidan keyin nechta songacha yaxlitlashni anglatadi.Masalan:12.3273242 => fixed<<setprecision(2) => 12.33 consolega chiqadi.*/double son1;float son2;cin>>son1;cin>>son2;cout<<"Area is "<<fixed<<setprecision(2)<<son1*son2<<".";return 0;}Console:Son1 =>  8.25Son2 =>  6.47Natija: 53.38

Ushbu keltirib o'tilgan misollar orqali round() va fixed setprecision() funksiyalari o'rtasidagi farqni va afzalliklarini qisqacha ko'rib chiqdik.

Telegram

GitHub


Original Link: https://dev.to/jamolmeyliyev/round-and-fixed-setprecision-functions-4da5

Share this article:    Share on Facebook
View Full Article

Dev To

An online community for sharing and discovering great ideas, having debates, and making friends

More About this Source Visit Dev To